TRT ร่วมกับ กยท. จัดอบรม และถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยาง

TRT ร่วมกับ กยท. จัดอบรม และถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยาง(Rubber Parts) 

เพื่อการพัฒนาสินค้าสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับผู้นำสถาบันเกษตกรชาวสวนยาง ภาคใต้ตอนบน